PG Alumni

List of students successfully completed their Post Graduation from the Department of Mechanical Engineering

Entry No. Student Name
1998MEM002 SREENIVAS R.
1998MEM003 SAJID AMIN
1998MEM004 SUDHIR KUMAR SAHU
1998MEM006 VINAY BHANDARI
1999MEM001 AMIT GARG
1999MEM004 SYED MURTUZA AHMED JALIL AHMED
1999MEM005 VIRENDRA KUMAR
2000MEM001 KANNAN K
2000MEM002 BABU D.JADHAV
2000MEM003 SOURYA KANTA DAS
2000MEM004 AMIT KUMAR GUPTA
2002MEM002 MILTON POLLY
2002MEM003 AMIT TRIPATHI